Bài trắc nghiệm java (dịch tiếp 85 câu).

Go down

Bài trắc nghiệm java (dịch tiếp 85 câu).

Bài gửi by nhuhaipt2004 on Mon 20 Jun 2011, 3:07 pm

Q. 2
Trong một file java, thứ tự đúng của các khai báo import, class, package là gì?
a) package, import, class +
b) class, import, package
c) import, package, class
d) package, class, import
Chọn một đáp án.

Q. 3
Các method nào dưới đây là của một đối tượng String?
a) equals(String) +
b) trim() +
c) round()
d) toString()+
Chọn nhiều.

Q. 4
Dòng nào dưới đây là đúng cho khai báo tham số của hàm public static void main?
a) String args [] +
b) Strings args
c) Strings args []
d) String args

Q. 5
Phần tử thứ 0 trong danh mảng string truyền vào cho hàm public static void main là:
a) Tên của File
b) Số lượng tham số
c) Tham số dòng lệnh đầu tiên của chương trình nếu có+
d) Tất cả đều sai.

Q. 6
Các từ nào sao đây là từ khóa trong java?
a) Implements+
b) malloc
c) extends +
d) FALSE
Chọn nhiều đáp án.

Q. 7
Cho biết kết quả chương trình sau:

public class Test {
public static void main (String args []) {
int age;
age = age + 1;
System.out.println("The age is " + age);
}
}

a) Không xuất gì ra màn hình.
b) Xrmh: The age is 1
c) Bị lỗi khi chạy.
d) Bị lỗi biên dịch.+

Q. 8
Which of these is the correct format to use to create the literal char value a?
a) ‘a’ +
b) "a"
c) new Character(a)
d) \000a
Select the most appropriate answer.

Q. 9
Kiểu dữ liệu byte có phạm vi trong khoảng nào?
a) 0 đến 65535
b) (-128) đến 127 +
c) (-32,768) đến 32,767
d) (-256) đến 255

Q. 10
Which of the following is illegal:
a) int i = 32;
b) float f = 45.0; +
c) double d = 45.0;
Select the most appropriate answer.

Q. 11
Cho biết kết quả của chương trình sau:

public class Test {
static int age;
public static void main (String args []) {
age = age + 1;
System.out.println("The age is " + age);
}
}

a) Không xuất ra gì màn hình
b) Xrmh: The age is 1 +
c) Bị lỗi khi chạy
d) Lỗi biên dịch

Q. 12
Các phát biểu nào sau đây đúng?
a) 128 >> 1 bằng 64 +
b) 128 >>> 1 bằng 64 +
c) 128 >> 1 bằng –64
d) 128 >>> 1 bằng –64
Chọn nhiều

Q. 13
Các biểu thức nào sau đây cho kết quả là true?
a) "john" == "john" +
b) "john".equals("john") +
c) "john" = "john"
d) "john".equals(new Button("john"))
Chọn nhiều.

Q. 14
Which of the following do not lead to a runtime error?
a) "john" + " was " + " here" +
b) "john" + 3 +
c) 3 + 5 +
d) 5 + 5.5+
Select all correct answers.

Q. 15
Which of the following are so called "short circuit" logical operators?
a) &
b) || +
c) && +
d) |
Select all correct answers.

Q. 16
Các dòng lệnh nào sau đây không bị lỗi biên dịch?
a) Object o = new Button("A"); +
b) Boolean flag = true;
c) Frame f = new Panel();
d) Panel p = new Applet();+
Chọn nhiều.

Q. 17
Cho biết kết quả chương trình sau.:

public class Test {
static int total = 10;
public static void main (String args []) {
new Test();
}
public Test () {
System.out.println("In test");
System.out.println(this);
int temp = this.total;
if (temp > 5) {
System.out.println(temp);
}
}
}

a) Lỗi biên dịch tại dòng thứ 2
b) Lỗi biên dịch tại dòng thứ 9
c) Số 10 là một trong các thành phần xuất ra màn hình.+
d) Bị lỗi khi chạy chương trình.


Q 18
Khai báo nào sau đây trong java không bị lỗi biên dịch?
a) String temp [] = new String {"j" "a" "z"};
b) String temp [] = { "j " " b" "c"};
c) String temp = {"a", "b", "c"};
d) String temp [] = {"a", "b", "c"};+

Q. 19
Khai báo nào sau đây là khai báo của phương thức trừu tượng (abstract) ?
a) public abstract void add(); +
b) public abstract void add() {}
c) public abstract add();
d) public virtual add();

Q. 20
Under what situations do you obtain a default constructor?
a) When you define any class
b) When the class has no other constructors +
c) When you define at least one constructor
Select the most appropriate answer.

Q. 21
Cho đoạn code sau:

public class Test {

}

Lựa chọn nào sau đây có thể dùng để định nghĩa một hàm tạo (constructor) cho lớp trên.
a) public void Test() {…}
b) public Test() {…} +
c) public static Test() {…}
d) public static void Test() {…}

Q. 22
Lựa chọn các dòng lệnh không bị lỗi khi biên dịch?
a) if (2 == 3) System.out.println("Hi"); +
b) if (2 = 3) System.out.println("Hi");
c) if (true) System.out.println("Hi"); +
d) if (aString.equals("hello")) System.out.println("Hi");+
Nhiều lựa chọn

Q. 23
Assuming a method contains code which may raise an Exception (but not a RuntimeException), what is the correct way for a method to indicate that it expects the caller to handle that exception:
a) throw Exception
b) throws Exception +
c) new Exception
d) Don't need to specify anything
Select the most appropriate answer.

Q. 24
Cho biết kết quả xuất ra màn hình của phương thức sau nếu tham số chuyền vào là 4 và 0?

public void divide(int a, int b) {
try {
int c = a / b;
} catch (Exception e) {
System.out.print("Exception ");
} finally {
System.out.println("Finally");
}

a) xrmh: Exception Finally +
b) xrmh: Finally
c) xrmh: Exception
d) Không xuất gì ra màn hình.

Q.25
Cho phương thức như sau:

public void add(int a) {…}

Các phương thức overrload phương thức trên có thể trả về kiểu nào sau đây?
a) void
b) int
c) Kiểu bất kỳ+
d) double

Q.26
Cho phương thức sau:

public void add(int a) {…}

Phát biểu nào sau đây đúng về phương thức overriding phương thức trên.
a) Phương thức overriding phải trả về kiểu void+
b) Phương thức overriding phải trả về kiểu int
c) Phương thức overriding có thể trả về bất kỳ kiểu gì.
d) Phương thức overriding phải trả về kiểu float.

Q. 27
Cho các class được định nghĩa trong các file riêng như sau:

class Vehicle {
public void drive() {
System.out.println("Vehicle: drive");
}
}

class Car extends Vehicle {
public void drive() {
System.out.println("Car: drive");
}
}

public class Test {
public static void main (String args []) {
Vehicle v;
Car c;
v = new Vehicle();
c = new Car();
v.drive();
c.drive();
v = c;
v.drive();
}
}

Cho biết kết quả khi biên dịch và chạy class Test
a) Lỗi biên dịch tại dòng lệnh v= c;
b) Lỗi thực thi tại dòng lệnh v= c;
c) Xrmh: +
Vehicle: drive
Car: drive
Car: drive
d) xrmh:
Vehicle: drive
Car: drive
Vehicle: drive

Q. 28
Lời gọi constructor của lớp cha (super class) được đặt ở đâu trong constructor?
a) Bất kỳ đâu
b) Ở dòng đầu tiên+
c) Ở dòng cuối cùng
d) Không thể gọi constructor của super class

Q. 29
Một inner class có thể truy xuất những gì của class bao nó?
a) Tất cả các biến static+
b) Tất cả các biến final +
c) Tất cả các biến instance+
d) Chỉ các biến final instance
e) Chỉ các biến final static
Nhiều lựa chọn.

Q. 31
In the following code, which is the earliest statement, where the object originally held in e, may be garbage collected:

public class Test {
public static void main (String args []) {
Employee e = new Employee("Bob", 48);
e.calculatePay();
System.out.println(e.printDetails());
e = null;
e = new Employee("Denise", 36);
e.calculatePay();
System.out.println(e.printDetails());
}
}

a) Line 10
b) Line 11
c) Line 7 +
d) Line 8
e) Never
Select the most appropriate answer.

Q. 32
Một class muốn thực thi được trong một thread riêng thì phải implements interface nào?
a) Runnable +
b) Run
c) Threadable
d) Executable

Q. 33
Tên phương thưc dùng để start một thread?
a) init();
b) start(); +
c) run();
d) sleep();

Q. 34
Phương thức nào sau đây có thể dừng sự thực thi của một thread?
a) sleep(); +
b) stop(); +
c) wait(); +
d) notify();

Q. 35
Dòng lệnh nào sau đây tạo ra một TextField có thể hiển thị tối đa 10 ký tự, giá trị khởi đầu là “hello”?
a) TextField tf1 = new TextField(“hello”,10); +
b) TextField tf1 = new TextFiled(10);
c) TextField tf1 = new TextFiled(“hello”);
d) textField tf1 = new textFiled(“hello”,10);


Q. 36
Các phương thức nào sau đây là phương thức của lớp Graphics?
a) drawLine(int, int, int, int) +
b) drawString(String, int, int) +
c) setVisible(boolean);
d) setLayout(Object);
Nhiều lựa chọn

Q. 39
What is the effect of issuing a wait() method on an object
a) If a notify() method has already been sent to that object then it has no effect
b) The object issuing the call to wait() will halt until another object sends a notify() or notifyAll() method +
c) An exception will be raised
d) The object issuing the call to wait() will be automatically synchronized with any other objects using the receiving object.
Select the most appropriate answer.

Q. 40
Layout của một container có thể bị thay đổi bởi phương thức nào sau đây?
a) setLayout(aLayoutManager); +
b) addLayout(aLayoutManager);
c) layout(aLayoutManager);
d) setLayoutManager(aLayoutManager);

Q. 41
Phương thức nào sau đây là cách đúng để thêm một thành phần vào một container sử dụng FlowLayout manager?
a) add(component); +
b) add("Center", component);
c) add(x, y, component);
d) set(component);

Q. 42
Cho biết listener nào sau đây được dùng để lắng nghe sự kiên ActionEvent của một Button?
a) FocusListener
b) WindowListener
c) ActionListener +
d) ItemListener

Q. 43
Cho biết trong các lựa chọn sau, lựa chọn nào là kiểu trả về đúng của một phương thức listener?
a) boolean
b) the type of event handled
c) void +
d) Component

Q. 44
Có một lớp thực thi (implements) interface ActionListener, phương thức nào được dùng để đăng ký listener này với một Button?
a) addListener(*);
b) addActionListener(*); +
c) addButtonListener(*);
d) setListener(*);

Q. 45
Phương thức nào sau đây được dùng để yêu cầu một đối tượng Graphics thực thi phương thức paint để vẽ lại đối tượng.
a) paint()
b) repaint() +
c) paint(Graphics)
d) update(Graphics)

Q. 46
Lựa chọn cách đúng để truyền tham số cho một applet trong các cách sau đây:
a) <applet code=Test.class age=33 width=100 height=100>
b) <param name=age value=33> +
c) <applet code=Test.class name=age value=33 width=100 height=100>
d) <applet Test 33>

Q. 47
Lựa chọn cách đúng để tạo ra một đối tượng InputStreamReader:
a) new InputStreamReader(new FileInputStream("data")); +
b) new InputStreamReader(new FileReader("data"));
c) new InputStreamReader("data");
d) new InputStreamReader(System.in);+
Nhiều lựa chọn

Q. 48
What is the permanent effect on the file system of writing data to a new FileWriter("report"), given the file report already exists?
a) The data is appended to the file
b) The file is replaced with a new file +
c) An exception is raised as the file already exists
d) The data is written to random locations within the file
Select the most appropriate answer.

Q. 49
Lựa chọn phát biểu đúng khi thêm phần tử thứ 6 vào một vector được tạo ra như dòng dưới.

new Vector(5, 10);

a) Một lỗi IndexOutOfBounds exception được sinh ra.
b) Vector sẽ tăng capacity lên 10, và thêm thành công.
c) Vector sẽ tăng capacity lên 15 và thêm thành công.+
d) Các phát biểu trên đều sai.

Q. 50
Cho biết kết quả khi thực thi đoạn code sau biết giá trị của x là 2:

switch (x) {
case 1:
System.out.println(1);
case 2:
case 3:
System.out.println(3);
case 4:
System.out.println(4);
}

a) Không in ra gì cả.
b) Xuất ra màn hình 3
c) Các giá trị 3 và 4 được xuất ra.+
d) Các giá trị 1,3,4 được xuất ra.

Q. 51
Cho ví dụ sau:

class First {
public First (String s) {
System.out.println(s);
}
}
public class Second extends First {
public static void main(String args []) {
new Second();
}
}

Cho biết kết quả biên dịch và thực thi của lớp Second ?
a) Không có gì xảy ra.
b) Xuất ra một chuỗi trên màn hình.
c) Một thể hiện (instanst) của lớp Second được tạo ra.
d) Lỗi khi chạy vì lớp First không có constructor không tham số.
e) Lỗi khi biên dịch vì lớp First không có constuctor không tham sô.+

Q. 52 What is the result of executing the following fragment of code:

boolean flag = false;
if (flag = true) {
System.out.println("true");
} else {
System.out.println("false");
}

a) true is printed to standard out +
b) false is printed to standard out
c) An exception is raised
d) Nothing happens
Select the most appropriate answer.

Q. 53
Cho class Test như sau:

public class Test {
public static void test() {
this.print();
}
public static void print() {
System.out.println("Test");
}
public static void main(String args []) {
test();
}
}

Cho biết kết quả khi biên dịch và thực thi lớp Test?
a) Xrmh: Test
b) Không xuất gì ra màn hình.
c) Lỗi khi chạy vì không tìm thấy phương thức test().
d) Lỗi biên dịch, không khai báo biến this trong phương thức public static void test().+

Q. 54
Cho class được khai báo như sau:

public class Test {
public static void test() {
print();
}
public static void print() {
System.out.println("Test");
}
public void print() {
System.out.println("Another Test");
}
}

Cho biết két quả khi biên dịch class này:
a) Biên dịch thành công.
b) Có warning vì không có main method.
c) Có lỗi vì có hai phương thức print giống nhau. +
d) Bị lỗi vì lý do khác.

Q. 55
Cho biết kết quả biên dịch và thực thi của lớp sau:

public class ThreadTest extends Thread {
public void run() {
System.out.println("In run");
suspend();
resume();
System.out.println("Leaving run");
}
public static void main(String args []) {
(new ThreadTest()).start();
}
}

a) Lỗi biên dịch trong hàm main.
b) Lỗi biên dịch trong hàm run.
c) Chỉ xrmh: “In run” +
d) Xrmh cả: “In run” và “Leaving run”

Q. 56
Cho các câu lệnh java theo thứ tự sau:

StringBuffer sb = new StringBuffer("abc");
String s = new String("abc");
sb.append("def");
s.append("def");
sb.insert(1, "zzz");
s.concat(sb);
s.trim();

Lựa chọn các phát biểu đúng:

a) Lỗi biên dịch tại dòng 3.
b) Lỗi biên dịch tại dòng 4. +
c) Lỗi biên dịch tại dòng 5.
d) Lỗi biên dịch tại dòng 6. +
Nhiều lựa chọn.

Q. 57
Cho biết kết quả khi thực thi class sau:

import java.awt.*;

public class FrameTest extends Frame {
public FrameTest() {
add (new Button("First"));
add (new Button("Second"));
add (new Button("Third"));
pack();
setVisible(true);
}
public static void main(String args []) {
new FrameTest();
}
}

Lựa chọn phát biểu đúng nhất:

a) Cả ba button được hiển thị.
b) Chỉ có “First” button được hiển thị
c) Chỉ có “Second” button được hiển thị
d) Chỉ có “Third” button được hiển thị.+

Q. 58

Cho các tags và các attributes của tags sau:

CODEBASE
ALT
NAME
CLASS
JAVAC
HORIZONTALSPACE
VERTICALSPACE
WIDTH
PARAM
JAR

Những cái nào có thể dùng giữa thẻ (tag) <APPLET> và </APPLET>?

a) line 1, 2, 3 ,8,9+
b) line 2, 5, 6, 7
c) line 3, 4, 5
d) line 8, 9, 10


Q. 59
Để tạo một RandomAccessFile, cách nào sau đây là cách đúng để gọi constructor của RandomAccessFile:

a) RandomAccessFile("data", "r"); +
b) RandomAccessFile("r", "data");
c) RandomAccessFile("data", "read");
d) RandomAccessFile("read", "data");

Q. 60
Carefully examine the following code:

public class StaticTest {
static {
System.out.println("Hi there");
}
public void print() {
System.out.println("Hello");
}
public static void main(String args []) {
StaticTest st1 = new StaticTest();
st1.print();
StaticTest st2 = new StaticTest();
st2.print();
}
}

When will the string "Hi there" be printed?
a) Never.
b) Each time a new instance is created.
c) Once when the class is first loaded into the Java virtual machine. +
d) Only when the static method is called explicitly.
Select the most appropriate answer.

Q. 61
Consider the following program:

public class Test { public static void main (String args []) { boolean a = false; if (a = true)
System.out.println("Hello");
Else
System.out.println("Goodbye");
}
}

What is the result:
a) Program produces no output but terminates correctly.
b) Program does not terminate.
c) Prints out "Hello"+
d) Prints out "Goodbye"
Select the most appropriate answer.

Q. 62
Examine the following code which includes an inner class:

public final class Test4 implements A {
class Inner {
void test() {
if (Test4.this.flag); {
sample();
}
}
}
private boolean flag = false;
public void sample() {
System.out.println("Sample");
}
public Test4() {
(new Inner()).test();
}
public static void main(String args []) {
new Test4();
}
}

What is the result:
a) Prints out "Sample"+
b) Program produces no output but terminates correctly.
c) Program does not terminate.
d) The program will not compile
Select the most appropriate answer.


Q. 63
Carefully examine the following class:

public class Test5 { public static void main (String args []) { /* This is the start of a comment
if (true) {
Test5 = new test5();
System.out.println("Done the test");
}
/* This is another comment */
System.out.println ("The end");
}
}

What is the result:
a) Prints out "Done the test" and nothing else.
b) The program will not compile.
c) The program generates a runtime exception.
d) The program prints out "The end" and nothing else.+
e) The program prints out "Done the test" and "The end"
Select the most appropriate answer.


Q. 64
The following code defines a simple applet:

import java.applet.Applet;
import java.awt.*;

public class Sample extends Applet {
private String text = "Hello World";
public void init() {
add(new Label(text));
}
public Sample (String string) {
text = string;
}
}

It is accessed form the following HTML page:

<html>
<title>Sample Applet</title>
<body>
<applet code="Sample.class" width=200 height=200></applet>
</body>
</html>

What is the result of compiling and running this applet:
a) Prints "Hello World".
b) Generates a runtime error.+
c) Does nothing.
d) Generates a compile time error.
Select the most appropriate answer.

Q. 65
Examine the following code:

public class Calc {
public static void main (String args []) {
int total = 0;
for (int i = 0, j = 10; total > 30; ++i, --j) {
System.out.println(" i = " + i + " : j = " + j);
total += (i + j);
}
System.out.println("Total " + total);
}
}

Does this code:
a) Produce a runtime error
b) Produce a compile time error
c) Print out "Total 0"+
d) Generate the following as output:
i = 0 : j = 10
i = 1 : j = 9
i = 2 : j = 8
Total 30
Please select the most appropriate answer.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. We can stop a thread for some minutes.Which command we use ?
(Chúng ta có thể cho ngừng một tiểu trình vài phút. Chúng ta sử dụng
lệnh nào sau đây?)
a. Sleep +
b. Stop
c. Start
d. Resume
2. To force main thread wait for another thread stop, after that main thread can stop. Which command we use ?
(Để làm cho tiểu trình chính chờ một tiểu trình khác ngừng lại,
sau đó tiểu trình chính mới ngừng. Chúng ta dùng lệnh nào sau đây?)
a. Abort
b. Wait
c. Join +
d. notify
3. Result of “c” in this commands
(Kết quả của biến c trong các câu lệnh sau đây)
int a =4;
int b =5;
int c = (a>b)?a:((b==a)?a:b);
a. 5 +
b. 4
c. True
d. False
4. …………… can convert a string type to a real type.
(Double có thể chuyển kiểu chuỗi thành kiểu số thực.)
a. “Double” +
b. “int”
c. “double”
d. “Integer”
5. Multithread …………… performance of single CPU but ………… CPU idle time.
(Đa tiểu trình làm tăng hiệu năng CPU nhưng làm giảm thời gian nghỉ
của CPU)
a. Increases, reduces +
b. Reduces, increases
c. Reduces, reduces
d. Increases, increases
6. The isAlive() method return ………… value.
(Phương thức isAlive() trả về giá trị Boolean.)
a. Integer
b. Boolean +
c. Double
d. String
7. ……………… can convert a value.
(Lớp Wrapper có thể chuyển giá trị)
a. Primitive class (Lớp nguyên thủy)
b. Wrapper class(Lớp Wrapper) +
c. Primitive and Wrapper class are wrong
(Lớp nguyên thủy và lớp Wrapper đều sai)
d. Primitive and Wrapper class are right
(Lớp nguyên thủy và lớp Wrapper đều đúng)
8. Hashtable class extends from ……………
(Lớp Hashtable – bảng băm - được mở rộng – kế thừa – từ lớp Collection.)
a. List
b. SortSet
c. Collection +
d. None of them
9. ……………… can change total of elements without losing old elements.
( Tất cả các lớp dưới đây có thể thay đổi tất cả các phần tử mà không làm mất các phần tử cũ.)
a. ArrayList (Danh sách mảng)
b. Vector (Vec tơ)
c. Hashtable (Bảng băm)
d. All of them (Tất cả các lớp trên) +
10. ……………… to get information about fields and methods of a class.
(Reflection API lấy thông tin các trường và phương thức của một lớp)
a. Reflection API +
b. Lang Package (Gói Lang)
c. All of them
d. None of them
11. We can get information abouts ……………… of a class.
(Chúng ta có thể lấy thông tin về hàm tạo và các phương thức của một lớp.)
a. Constructor
b. Methods
c. All of them +
d. None of them
12. ………… annotation indicates that an annotation with this type should be documented by javadoc tool.
(Chú thích @Documented là chú thích tài liệu được hỗ trợ bởi công cụ javadoc.)
a. @Override
b. @Documented +
c. @Retention
d. @Declare
13. Read some command
(Đọc các lệnh sau đây)
Hashtable h = new Hashtable();
h.put("a", "aaaaa");
Enumeration ek = h.keys();
while (ek.hasMoreElements()) {
String k = ek.nextElement().toString().trim();
System.out.print(k);
}

Result of this command is (Kết quả của lệnh này là)
a. “a” +
b. “aaaa”
c. “aaaaa”
d. Nothing
14. To make size of arrayList equal zero. Which command we do ?
(Để làm kích thước arrayList bằng 0. Chúng ta dùng lệnh nào sau đây?)
a. Size = 0;
b. Remove();
c. Clear(); +
d. None of them
15. To write a object into file, which class we use ?
(Để ghi đối tượng lên tập tin, chúng ta dùng lớp nào sau đây?)
a. ObjectInputStream
b. ObjectOutputStream +
c. BufferedInputStream
d. BufferedOutputStream
16. We can write a new line into a file by a method “newLine()”, which class we use ?
(Chúng ta có thể ghi dòng mới lên tập tin bằng phương thức “newLine()”, chúng ta sử dụng lớp nào sau đây?)
a. Reader
b. Writer
c. BufferedWriter +
d. BufferedReader
17. To write a object into a file, that class must be implements ………………… class.
(Để ghi đối tượng lên tập tin, lớp đó phải cài đặt lớp Serialization.)
a. ObjectWriter
b. Serialization +
c. ObjectOutput
d. OuputStream
18. To create a thread, we can do
(Để tạo tiểu trình, chúng ta có thể thực hiện)
a. Create a class extends from Thread class.
(Tạo một lớp được mở rộng – kế thừa – từ lớp Thread.)
b. Create a class implements from Runnable abstract.
(Tạo một lớp cài đặt từ lớp trừu tượng Runnable.)
c. All of them are right +
(Tất cả các cài đặt trên đều đúng)
d. All of them are wrong
(Tất cả các cài đặt trên đều sai)
19. To read a file, we use …………… package
(Để đọc một tập tin, chúng ta dùng gói Java.IO
a. Java.IO +
b. Java.Util
c. Java.Data
d. Java.File
20. TreeMap is a tree based implementation of a …………
(TreeMap là dạng cây được dựa trên cài đặt của SortedMap)
a. HashSet
b. SortedMap +
c. List
d. LinkedList


Được sửa bởi nhuhaipt2004 ngày Fri 01 Jul 2011, 10:53 am; sửa lần 1. (Reason for editing : er)

nhuhaipt2004
Administrator
Administrator

Tổng số bài gửi : 96
Join date : 26/08/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: Bài trắc nghiệm java (dịch tiếp 85 câu).

Bài gửi by triettan2005 on Mon 10 Dec 2012, 9:40 pm

ban ơi cho minh cái đáp án với.

triettan2005
Thành viên mới
Thành viên mới

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 10/12/2012

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết