41 Cau Trac Nghiem C#

Go down

41 Cau Trac Nghiem C#

Bài gửi by nhuhaipt2004 on Sat 02 Jul 2011, 12:10 pm

Quy ước viết tắt
xrmh: xuất ra màn hình
lỗi chạy: Lỗi tại thời điểm chương trình chạy.
Lỗi dịch: Lỗi lúc biên dịch chương trình.
Câu: 1
Cho biết kết quả của đoạn ct sau:
struct ValType
{
public int data;
public static void Main()
{
ValType v = new ValType();
Console.WriteLine(v.data);
}
}

a) lồi biên dịch
b) lỗi chạy
c) xrmh: 0+
d) khác
Câu: 2
Cho biết kết quả của đoạn ct sau:
struct ValType
{
public int data;
public ValType(int i)
{
data = i;
}
public static void Main()
{
ValType v = new ValType();
Console.WriteLine(v.data);
}
}

a) Lỗi biên dịch
b) lỗi chạy
c) xrmh: 0+
d) khác
Câu: 3
Cho biết kết quả của đoạn ct sau:
struct ValType
{
public int data;
public ValType(int i)
{
data = i;
}
public static void Main()
{
ValType v = new ValType(2);
Console.WriteLine(v.data);
}
}

a) Lỗi biên dịch
b) xrmh: 2+
c) xrmh: 0
d) khác
Câu: 4
Cho biết kết quả của đoạn ct sau:
struct ValType
{
public int data = 3;
public ValType(int i)
{
data = i;
}
public static void Main()
{
ValType v = new ValType(2);
Console.WriteLine(v.data);
}
}

e) Lỗi biên dịch+
f) xrmh: 2
g) xrmh: 0
h) xrmh: 3
Câu: 5
Cho biết kết quả của đoạn ct sau:
struct ValType
{
public int data;
public static void Changce(ValType v)
{
v.data += 2;
}
public static void Main()
{
ValType v = new ValType();
Console.Write(v.data);
Changce(v);
Console.Write(v.data);
}
}

i) Lỗi biên dịch
j) xrmh: 00+
k) xrmh: 02
l) khác
Câu: 6
Cho biết kết quả của đoạn ct sau:
struct ValType
{
public int data;
public ValType()
{
data = 2;
}
public static void Main()
{
ValType v = new ValType();
Console.WriteLine(v.data);
}
}

m) Lỗi biên dịch+
n) lỗi chạy
o) xrmh: 0
p) xrmh: 2
Câu: 7
Cho biết kết quả của đoạn ct sau:
struct ValType
{
public int data;
public int data2;
public ValType(int x,int y)
{
data = 2;
}
public static void Main()
{
ValType v = new ValType();
Console.WriteLine(v.data);
}
}

a) Lỗi biên dịch+
b) lỗi chạy
c) xrmh: 0
d) xrmh: 2
Câu: 8
Đoạn ct sau có kết quả là gì?
class MyClass
{
public int data;
public override bool Equals(object obj)
{
MyClass other = obj as MyClass;
if (other == null)
return false;
if (other.data != data)
return false;
return true;
}
static void Main()
{
MyClass m1 = new MyClass();
MyClass m2 = new MyClass();
m1.data = 2;
m2.data = 2;
Console.WriteLine("{0}/{1}",m1==m2,m1.Equals(m2));
}
}

a) true/true b) true/false c)false/true+ d) false/false
Câu: 9
Đoạn ct sau có kết quả là gì?
class MyClass
{
public int data;
public override bool Equals(object obj)
{
MyClass other = obj as MyClass;
if (other == null)
return false;
if (other.data != data)
return false;
return true;
}
static void Main()
{
MyClass m1 = new MyClass();
MyClass m2 = m1;
m1.data = 2;
m2.data = 4;
Console.WriteLine("{0}/{1}",m1==m2,m1.Equals(m2));
}
}

a) true/true+ b) true/false c)false/true d) false/false

Câu: 10
Khai báo sau đúng hay sai:
public const Object b = null;
a) Đúng+
b) Sai
Câu: 11
Đọan code sau in ra những gì:
public class Compoment
{
public static readonly Int32 c = 1;
static Compoment()
{
c = 5;
}
static void Main()
{
Console.WriteLine(Compoment.c);
}
}

a) 1
b) 5+
c) Lỗi biên dịch
d) khác
Câu: 12
Một chương trình C# có thể chạy trên bất cứ máy nào?
a) Đúng
b) Sai, Một chương trình C# chỉ chạy trên máy có hỗ trợ Common Language Runtime (CLR).+
c) Sai, Một chương trình C# không chạy được trong hệ điều hành Linux.
Câu: 13
Một file nguồn C# khi biên dịch sẽ được biên dịch thành
a) Mã máy có thể được thực thi ngay được.
b) Mã trung gian (IL)+
c) Mã ByteCode
d) Đáp án khác
Câu: 14
Lớp Test được cài đặt như bên dưới, câu lệnh nào sau đây hợp lệ:
Class Test
{Public static in mark;
Public static void Print(){}
}
a) Test t = new Test(); t.mark = 9;
b) Test t = new Test(); t.Print();
c) Test.mark = 9;+
d) Test.Print(9);
Câu: 15
Lớp Test được cài đặt như bên dưới, các câu lệnh sau được viết ngoài lớp Test, câu lệnh nào sau đây hợp lệ:
class Test
{
protected static int mark;
public void Print(){}
}
a) Test t = new Test(); t.mark = 9;
b) Test t = new Test(); t.Print();+
c) Test.mark = 9;
d) Test.Print();
Câu: 16
Trong một lớp …. không được có tham số và không được phép overload
a) Constructor
b) Destructor+
c) Method
d) Function
Câu: 17
Phát biểu nào sau đây sai
a) Một lớp chỉ được phép có một static constructor
b) Một class bắt buộc phải có ít nhất một contructor
c) Contructor của một lớp có thể có hoặc không có tham số
d) Contructor của một lớp phải khai báo public+
Câu: 18
Ngôn ngữ C# không hỗ trợ
a) Đơn thừa kế
b) Đa thừa kế+
c) Implement nhiều Interface
d) Implement một Interface
Câu: 19
Trong C#, một interface
a) Có thể thừa kế từ một lớp.
b) Không thể thừa kế nhiều interface
c) Có thể thừa kế một interface+
d) Có thể cài đặt cho phương thức.
Câu: 20
Lựa chọn phát biểu đúng. Trong C#:
a) Một lớp có thể có nhiều lớp cha.
b) Một lớp chỉ có thể được kế thừa tối đa một lớp cha.+
c) Có thể tạo một thể hiện của một Interface.
d) Có thể tạo thể hiện của một lớp ảo (abstract)
Câu: 21
Lựa chọn phát biểu sai. Trong C#
a) Phạm vi truy xuất của các phương thức của Interface mặc định là Public.
b) Có thể đặt phạm vi truy xuất cho các phương thức của interface bằng từ khoá Private.+
c) Một lớp khi implement tường minh một phương thức của interface thì phạm vi truy xuất của phương thức bắt buộc phải là public.
d) Một interface chỉ được khai báo tên phương thức chứ không được cài đặt phần thân của phương thức.
Câu: 22
Trong C#, ….. không được cài đặt phần thân của phương thức.
a) Phương thức.
b) Interface+
c) Class
d) Struct.
Câu: 23
Trong C#, ….. không cài đặt phần thân của phương thức.
a) Phương thức.
b) Phương thức trừu tượng. (được khai báo với từ khoá abstract)+
c) Class
d) Struct.
Câu: 24
Trong C#, một lớp có thể implement tối đa
a) 1 interface
b) 2 interface
c) không giới hạn interface+
d) không interface
Câu: 25
Từ khoá nào sau đây dùng để khai báo một lớp ảo thuần tuý trong C#
a) default
b) sealed
c) abstract+
d) final
Câu: 26
Read- only property được tạo ra khi ta chỉ cài đặt?
a) get accessor method
b) set accessor method+
c) Cả A và B đều đúng
d) Cả A và B đều sai.
Câu: 27
Write-Only property được tạo ra khi ta:
a) chỉ cài đặt get accessor method+
b) chỉ cài đặt set accessor method
c) Cả get va set accessor.
d) Cả a, b, c đều sai.
Câu: 28
Property có thể được khai báo trong?
a) class
b) struct
c) Interface
d) Cả 3 đáp án trên+
Câu: 29
Property không tham số có thể được overload
a) đúng
b) sai
c) khác
Câu: 30
Một class có tối đa bao nhiêu property có tham số
a) 0
b) 1
c) 2
d) vô số+
Câu: 31
Từ khóa virtual, override, new có thể được áp dụng cho
a) Method
b) property có tham số
c) property không tham số
d) Cả a,b,c đều đúng.+
Câu: 32
Để khai báo một mảng 10 phần tử kiểu int, khai báo nào sau đây đùng
a) int[10] arr;
b) int arr[10];
c) int arr[] = new int [10];
d) int[] arr = new int[10];+
Câu: 33
Trong C#, Để xuất một chuỗi ra màn hình và đưa con trỏ màn hình xuống dòng dưới ta dùng phương thức nào của lớp System.Console
a) Read
b) ReadLine
c) Write
d) WriteLine+
Câu: 34
Câu lệnh nào sau đây không bị lỗi khi biên dịch
a) int i=2; if (i==1) Console.WriteLine(i);+
b) int i=2; if (i=1) Console.WriteLine(i);
c) int i=2; if (i) Console.WriteLine(i);
d) if (2) Console.WriteLine(i);
Câu: 35
Trong C#, để khai báo một phương thức của lớp là phương thức tĩnh ta dùng từ khoá
a) public
b) static
c) void
d) intenal
Câu: 36
Trong C#,Phát biểu nào sau đây không đúng
a) Một kiểu struct có thể kế thừa từ một struct khác+
b) Một struct có thể có phương thức
c) Một struct có thể implement interface
d) Một struct có thể có constructor
Câu: 37
Từ khoá nào sau đây được dùng khi lớp con muốn cài đặt lại phương thức được thừa kế từ lớp cha
a) new
b) override+
c) virtual
d) abstract
Câu: 38
Lớp D được thừa kế từ lớp B, Khi tạo một đối tượng của lớp D thì các hàm tạo (Constructor) được gọi theo thứ tự nào sau đây.
a) Static Constructor của B -> Static Constructor của D -> Constructor B -> Constructor của D
b) Static Constructor của D -> Static Constructor của B -> Constructor của D -> Constructor của B
c) Static Constructor của D -> Static Constructor của B -> Constructor của B -> Constructor của D+
d) Static Constructor của B -> Static Constructor của D -> Constructor của D -> Constructor của B
Câu: 39
Trong C#, cấu trúc nào sau đây được dùng để bắt và xử lý các ngoại lệ
a) if/else
b) Try/Catch+
c) Catch/Finaly
d) do/loop
Câu: 40
Mỗi khối try/ catch có tối đa bao nhiêu finaly
a) 1+
b) 2
c) 3
d) vô số
Câu: 41
class MyClass
{
delegate void Del(String s);
public static void Main()
{
Del d1 = null ;
d1 += PrintHello;
d1("A");
}
public static void PrintHello(String s)
{
Console.WriteLine("Hello " + s);
}
}

a) xrmh: Hello A
b) Lỗi biên dịch
c) Lỗi Chạy
d) Khác


nhuhaipt2004
Administrator
Administrator

Tổng số bài gửi : 96
Join date : 26/08/2010

Về Đầu Trang Go down

Re: 41 Cau Trac Nghiem C#

Bài gửi by manhdinh_lop on Tue 29 Nov 2011, 9:54 am

Các bạn ơi cho mình hỏi là có đáp án không vậy?
Nếu có thì cho mình tham khảo đi, tại vì mình giải mà chưa chắc đúng nữa
thanks nhiều!

manhdinh_lop
Thành viên mới
Thành viên mới

Tổng số bài gửi : 1
Join date : 29/11/2011

Về Đầu Trang Go down

Re: 41 Cau Trac Nghiem C#

Bài gửi by linhphanthanh on Thu 01 Dec 2011, 9:11 am

những câu có dấu + ở các phương án lựa chọn là đáp án đó bạn.
Chào bạn

_________________
-------------------------------------------------------
Em chợt đến một ngày không hẹn trước,
Lúc ta đau và mất dấu cuộc tình!
Em! Thiên sứ, lau dùm ta giọt lệ.
Nhóm trong ta, một lần nữa yêu đương.

Mảnh vỡ vụn của cuộc tình trước đó,
Như lá vàng phủ kín những đau thương!
Chuyện đã qua xin thuộc về quá khứ,
Hãy yêu nhau như chính mối tình đầu!
-------------------------------------------------------
avatar
linhphanthanh
Administrator
Administrator

Tổng số bài gửi : 52
Join date : 29/08/2010
Age : 33
Đến từ : Bóng đêm

Về Đầu Trang Go down

Re: 41 Cau Trac Nghiem C#

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết