Bài tập mẩu LinQ

Go down

Bài tập mẩu LinQ

Bài gửi by nhuhaipt2004 on Wed 10 Aug 2011, 4:06 pm


1. Viết câu truy vấn lấy ds các NV ( ID, FullName, ID Role) có IDRole = 2.

var dsNhanVien= Person.LaydanhsachPerson
var query = from p in dsNhanVien
where p.IDRole= =2
select new { p.ID, FullName= p.FirstName + “ ” +p.LastName,IDRole = p.IDRole};

//var query = dsNhanvien.Where(p => p.IDRole = 2 )
// .Select(p => new {ID= p.ID, FullName= p.FirstName + “ ” +p.LastName,IDRole = p.IDRole });

Console.WriteLine(" DANH SACH NHAN VIEN: ");
Console.WriteLine("ID \t FullName \t IDRole: ");
foreach (var o in query)
{
Console.WriteLine("{0}\t{1}\t{2}", o.ID, o.FullName,o.IDRole);
}
Console.ReadKey();


2. Viết câu truy vấn lấy ds các NV có IDRole = 2 và ID >3
var dsNhanVien= Person.LaydanhsachPerson
var query = from p in dsNhanVien
where p.IDRole= =2 && p.ID>=3
select p;

//var query = dsNhanvien.Where(p => p.IDRole = 2 && p.ID>=3 )
// .Select (p=>p) ;

Console.WriteLine(" DANH SACH NHAN VIEN: ");

foreach (var o in query)
{
Console.WriteLine(o);
}
Console.ReadKey();3. Lấy ds nhân viên có thứ tự ( viết lại câu 1 và 2)
var dsNhanVien= Person.LaydanhsachPerson
var query = dsNhanvien.Where(p => p.IDRole = 2 && p.ID>=3)
.Select((p,i) => new {stt=i , ID= p.ID, FisrtName= p.FirstName });

Console.WriteLine(" DANH SACH NHAN VIEN: ");
foreach (var p in query)
{
Console.WriteLine(p.stt, p.ID, p.FirstName);
}
Console.ReadKey();4. Lấy ds nhân viên có quyền Tester.

var dsNhanVien= Person.LaydanhsachPerson
var dsQuyen= Role.LaydanhsachRole
var query = from p in dsNhanVien
from r in dsQuyen
where p.IDRole = =r.ID && r.Roledescription= = “Tester”
select p;

Console.WriteLine(" DANH SACH NHAN VIEN: ");

foreach (var o in query)
{
Console.WriteLine(o);
}
Console.ReadKey();

5. Lấy fullname, chỉ số ID và RoleDescription của tất cả các nhân viên
var dsNhanVien= Person.LaydanhsachPerson
var dsQuyen= Role.LaydanhsachRole
var query = from p in dsNhanVien
from r in dsQuyen
where p.IDRole = =r.ID
select new { FullName= p.FirstName + “ ” +p.LastName, ID = p.ID, Roledescription=r. Roledescription };

Console.WriteLine(" DANH SACH NHAN VIEN: ");

foreach (var p in query)
{
Console.WriteLine(p.FullName, p.ID, p. Roledescription);
}
Console.ReadKey();


6. Lấy fullname, chỉ số ID và RoleDescription của tất cả các nhân viên và sắp xếp theo LastName
var dsNhanVien= Person.LaydanhsachPerson
var dsQuyen= Role.LaydanhsachRole
var query = from p in dsNhanVien
from r in dsQuyen
where p.IDRole = =r.ID
orderby p.LastName
select new { FullName= p.FirstName + “ ” +p.LastName, ID = p.ID, Roledescription=r. Roledescription };

Console.WriteLine(" DANH SACH NHAN VIEN: ");

foreach (var p in query)
{
Console.WriteLine(p.FullName, p.ID.ToString(), p. Roledescription);
}
Console.ReadKey();


7. Lấy fullname, chỉ số ID và RoleDescription của tất cả các nhân viên có tên bắt đầu = “G” và sắp xếp theo IDRole và ID

var dsNhanVien= Person.LaydanhsachPerson
var dsQuyen= Role.LaydanhsachRole
var query = from p in dsNhanVien
from r in dsQuyen
where p.IDRole = =r.ID && p.FirstName.StartWith(“G”)
orderby p.ID, p.IDRole
select new { FullName= p.FirstName + “ ” +p.LastName, ID = p.ID.ToString(), Roledescription=r. Roledescription };

Console.WriteLine(" DANH SACH NHAN VIEN: ");

foreach (var p in query)
{
Console.WriteLine(p.FullName, p.ID, p. Roledescription);
}
Console.ReadKey();

8. Lấy ds nhân viên nhóm theo IDRole
var dsNhanVien= Person.LaydanhsachPerson
var query = from k in
( from p in dsNhanVien
select new { p.ID, FullName= p.FirstName + “ ” +p.LastName,IDRole = p.IDRole};
)
group k by k.IDRole into g
select g;

foreach (var nhom in query)
{
Console.WriteLine("IDRole:" + mhom.Key.ToString() + “ So nguoi :” + nhom.count().ToString());
foreach (var p in nhom)
Console.WriteLine("p.FullName);

}
Console.ReadKey();

9. Lấy ds các Role & cho biết số lượng và ds nhân viên trong từng Role
var dsQuyen= Role.LaydanhsachRole
var query = from r in dsQuyen
join from p in dsNhanVien on
r.ID equals p.IDRole into g
select new { Roledes = r. Roledescription, soluong=g.count(), group=g};


foreach (var nhom in query)
{
Console.WriteLine("Role:" + mhom. Roledes.ToString() + “ So nguoi :” + nhom.soluong.ToString());
foreach (var p in nhom.group)
Console.WriteLine("\t” + p.FirstName);

}
Console.ReadKey();

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Class LinqOperator
{
Static void main (string [] args)
{
String [] words= {“ hello”, “wonderfull”, “linq”, “beautifull”, “word”}
}
}

// lấy ds các từ có chiều dài <5

Var query = from s in words
Where s.length <5
Select s ;
foreach ( var s in query)
console.WriteLine(s);// Lấy ra ds có các từ bắt đầu từ k trở về sau.
Xuất ra màn hình là chuổi in hoa

Var query = from s in words
Where s.CompareTo(“k”)= =1
Select s.ToUpper() ;
foreach ( var s in query)
console.WriteLine(s);


* cho đoạn String str= “ Hom nay o Phan Thiet co MUA TO”;
// Viết câu query để lấy ra các ký tựu viết hoa trong chuổi string

Var q = from kitu in sttr
Where kitu>= ‘A’ && <= ‘Z’
Select kitu ;
foreach ( var s in q)
console.WriteLine(s);


*int [] arr = new int[] {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13};

// Lấy ds các pt chẳn trong mảng

Var query = from i in arr
Where i%2 = =0
Select i ;
foreach ( var i in query)
console.WriteLine(i);

// Lấy bình phương các phần tử chẳn trong mảng

Var query = from i in arr
Where i%2 = =0
Select i * i ;
foreach ( var i in query)
console.WriteLine(i);

// Lấy các phần tử chẳn và bình phương các phần tử chẳn trong mảng

Var query = from i in arr
Where i%2 = =0
Select new{i, bphg=i * i} ;
foreach ( var o in query)
console.WriteLine(o.i.ToString() + “ ” + o. bphg);

// Lấy ra các phần tử là số nguyên tố

Static Ktrasongto(int n)
{
If(n<2)
Return false;
For (int i=2;i<n;i++);
If (n%i= = 0)
Return false;
Return true;
}

Var query = from i in arr
Where Ktrasongto(i);
Select i ;
foreach ( var i in query)
console.WriteLine(i);// Gom nhóm các phần tử theo số dư chia hết cho 3

Var query = from i in arr
Group i by i%3 in to g
Select g ;
foreach ( var o in query)
{ console.WriteLine(“Chia 3 du: ” + o. Key);
foreach ( var i in o)
console.WriteLine(“\t” + i.ToString());
}


// Gom nhóm ds các số là nguyên tố, và các số không phải là ng tố

Var query = from i in arr
Group i by Ktrasongto(i) in to g
Select g ;
foreach ( var o in query)
{ console.WriteLine(“La so nguyen to: ” + o. Key);
foreach ( var i in o)
console.WriteLine(“\t” + i.ToString());*cho database Northwind

// Lấy ds productID, ProductName & catID trong bảng Product

Var dsproduct= context.Gettable<Product>();
Var q = from Pr in Product
Select new{ Pr. productID
, Pr. ProductName
, Pr. catID }
foreach ( var Pr in q)
console.WriteLine(Pr. productID + “\t”+ Pr. ProductName + “\t”+ Pr. catID);


nhuhaipt2004
Administrator
Administrator

Tổng số bài gửi : 96
Join date : 26/08/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết