Đáp án trắc nghiệm 31 câu môn Unix.

Go down

Đáp án trắc nghiệm 31 câu môn Unix.

Bài gửi by nhuhaipt2004 on Tue 09 Aug 2011, 4:08 pm

1
1. Lệnh nào copy toàn bộ cây thư mục (kể cả thư mục con) từ /home/foo vào /tmp?
A. mv -cr /home/foo /tmp
B. cp -r /home/foo /tmp+
C. cp /home/foo /tmp
D.cp -s /home/foo /tmp
2. Lệnh nào dùng để copy toàn bộ các tập tin có tên kết thúc bằng một con số trong
thư mục hiện hành?
A. cp *.[0-9] /tmp
B. cp ?[0-9] /tmp
C. cp [*0-9] /tmp
D. cp *[0-9] /tmp+
3. Lệnh nào dùng để thay đổi quyền sở hữu của một tập tin?
A. changeown
B. chown
C. changemode
D. chmod+
4. Cách tốt nhất để liệt kê các thư mục trong thư mục hiện hành là
A. ls –ald
B. ls –al | grep ^d+
C. ls –al > grep –type d
D.grep {*}/ < ls –alF
5. Để sao chép (copy) một tập tin và giữ lại các quyền hạn của nó, ta sử dụng đối số
A. –r
B. –p+
C. –i
D.–x
6. Lệnh nào sẽ thực hiện lệnh bung (giải) nén tập tin có tên foo.tar.gz
A. tar –xzvf foo.tar.gz+
B. tar –xvf foo.tar.gz | gunzip
C. gunzip –c foo.tar.gz | tar –zxvf –
D. unzip foo.tar.gz | tar – xvf –
7. Để thay đổi tất cả ký tự thường trong một tập tin sang ký tự in hoa ta dùng lệnh gì?
A. tr 'a-z' 'A-Z' file
B. tr [a-z] [A-Z] < file
C. tr "a-z" "A-Z" file
D. tr 'a-z' 'A-Z' < file+
8. Lệnh nào sau đây sẽ copy file1.txt vào file2.txt?2
A. cat file1.txt > file2.txt
B. cat file1.txt | file2.txt+
C. cp file1.txt > file2.txt
D. cpio < file1.txt > file2.txt
9. Lệnh nào sau đây sẽ copy file1.txt vào file2.txt?
A. cat file1.txt | file2.txt+
B. cp file1.txt > file2.txt
C. cpio < file1.txt > file2.txt
D. cp file1.txt file2.txt
10. Lệnh dùng liệt kê danh sách các tập tin có ký tự cuối cùng trong tên là ‘?’
A. ls *?
B. ls *\?
C. ls *[?]+
D. Tất cả đều sai
11. Muốn sao chép (copy) một tập tin từ thư mục /bin vào thư mục /root, ta thực hiện
lệnh
A. copy
B. ls
C. cp+
D. mv
12. Trong thư mục hiện hành có 3 file : file1.txt, file2.txt, file3.txt. để ghép nội dung
file2 vào file1 kết quả được đưa vào file3 thì sử dụng lệnh nào sau đây :
A. $cat file1.txt file2.txt > file3.txt
B. $cat file2 file1 > file3+
C. $cat file2.txt file1.txt | file3.txt
D. $cat file2.txt file1.txt > file3.txt
13. Bạn vừa cài đặt xong một chưong trình mới nhưng khi thực thi nó bằng dòng lệnh
ở thư mục nhà (home directory) thì không được. Giải thích nào có khả năng xảy ra cao
nhất cho vấn đề của bạn?
A. Chương trình bị hỏng.
B. Chương trình mới không có trong đường dẫn (PATH) của bạn.+
C. Bạn cần đăng nhập dưới quyền root để thực thi lần đầu tiên bất kỳ chương
trình mới cài đặt nào.
D. Không đủ bộ nhớ để thực thi chương trình.
14. Lệnh nào sau đây thiết lập mật khẩu (password) của người dùng sao cho sau mỗi
60 ngày thì người dùng phải thay đổi mật khẩu?
A. passwd -x 60 user1+
B. passwd +x 60 user1
C. useradd -e 60 user1
D. usermod -f 60 user1
15. Sau khi đăng nhập vào Linux, thư mục mặc định làm việc đối với user là gì?
A. /home3
B. /root
C. / user
D. Tất cả đều sai+
16. Lệnh nào dùng để thay đổi thư mục nhà (home directory) của người dùng?
A. usermod –d+
B. usermod –h
C. usermod –c
D. usermod –u
17. Lệnh nào dùng để tạo nhóm mới có tên là foo?
A. newgrp foo
B. create –group=foo
C. groupadd foo+
D. addgroup foo
18. Lệnh nào thực hiện thoát khỏi một shell
A. shutdown
B. logout+
C. halt
D. stop
19. Lệnh nào dùng để hiển thị tất cả các biến?
A. varlist SAI
B. set+
C. show var SAI
D. show
20. Muốn biết shell đang hoạt động (current active shell), ta thực hiện lệnh
A. bash
B. env+
C. shell
D. ver
21. Để gán kết quả của phép tính 4+5 vào biến môi trường SUM trong bash shell ta
làm như sau:
A. let SUM=4+5
B. let $SUM=4+5 SAI
C. SUM=4+5+
D. set SUM=4+5 SAI
22. Cho biết kết quả khi thi hành script có nội dung như sau:
a=5.5
b=6.6
c=`echo $a + $b | $c`
echo $c
A. 12
B. 12.1
C. 5.5 + 6.64+
D. 2
23. Lệnh nào thực hiện tự động shutdown sau 15 phút
A. shutdown –h 200
B. shutdown 300
C. shutdown - 15
D. shutdown – h 900+
24. Để đổi tên một tài khoản nhóm từ “abc” thành “xyz”, sử dụng lệnh?
A. grpmod –n abc xyz SAI
B. groupmod –l xyz abc
C. groupmod –l abc xyz SAI
D. Tất cả đều sai+
25. giả sử khi tạo file, quyền mặc định là 664, dung umask được kết quả gì ? KQ => 113+
26. Theo mặc định của Red Hat (Fedora Core) sẽ lưu nhân (kênl) hệ điều hành và các tập tin
cấu hình khởi động trong thư mục :
a. /usr/boot
b. /etc/boot
c. /etc
d. /boot+
27. Tập tin chứa các thông tin về account trong hệ thống Unix được lưu trữ chủ yếu trong tập
tin
a. /etc/passwd+
b. /etc/shadow
c. /etc/group
d. /etc/systems
28. Muốn khởi động hệ thống Linux vào chế độ login có màn hình đồ họa thì mức chạy
(runlevel) tương ứng lúc đó phải là mức :
a. 6
b. 5+
c. 3
d. 1
29. Trên Linux thường dùng để cấu hình và hiển thị thông tin của thiết bị mạng :
a. ipconfig+
b. ifconfig
c. netsetup
d. winipcfg
30. Tập tin sau đây có thuộc tính như thế nào :
-rwx--x--x hello.sh
a. 077
b. 644
c. 755
d. 711+
31. Để thiết lập thuộc tính cho một tập tin hello.sh với các yêu cầu sau:
- Chủ sở hữu được quyền đọc ghi, nhóm được đọc, thực thi, other chỉ đọc thì ta làm lệnh nào
dưới đây.
a. chmod 665
b. chmod 654+
c. chmod 653
d. chmod 754
--------------------------------------------


nhuhaipt2004
Administrator
Administrator

Tổng số bài gửi : 96
Join date : 26/08/2010

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết